Магистри – учебна дейност

При проблеми, свързани с организацията и провеждането на обучението, както и с достъпа до платформата се обръщайте към екипа на ЦДО:   cdo@unibit.bg;  +359 (0) 2 970 85 92; +359 882 807 242.

СПЕЦИАЛНОСТИ:
 • към Факултета по библиотекознание и културно наследство (ФБКН)
 1. Библиотечно-информационен и културен мениджмънт;
 2. Медийна информация и реклама.
 • към Факултета по информационни науки (ФИН)
 1. Информационни системи и технологии.
КВАЛИФИКАЦИОННИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
 • към Факултета по библиотекознание и културно наследство (ФБКН)
 1. МИР-ОКХ
 2. БИКМ-ОКХ
 • към Факултета по информационни науки (ФИН)
 1. ИСТ-ОКХ
УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ: 
 •  към Факултета по библиотекознание и културно наследство (ФБКН)
  2018/2019 учебна година
 1. БИКМ_дпн_2018/19
 2. БИКМ_спн_2018/19
 3. МИР_спн_2018/19
 4. МИР_дпн_2018/19

2019/2020 учебна година

 1. БИКМ_дпн_2019/20
 2. БИКМ_спн_2019/20
 3. МИР_дпн_2019/20
 4. МИР_спн_2019/20
 • към Факултета по информационни науки (ФИН)
  2019/2020 учебна година
 1. Информационни системи и технологии_спн_2019/20
 2. Информационни системи и технологии_дпн_2019/20

2018/2019 учебна година

 1. Информационни системи и технологии_дпн_2018/19
 2. Информационни системи и технологии_спн_2018/19

 

ТАКСИ:

2018/2019 учебна година

**Семестриалните такси за студентите от втори курс не се променят.

Семестриални такси за новопостъпилите студенти

Платено обучение

 • по професионално направление 3.5 Обществени комуникации и информационни науки (за завършили в същото професионално направление или завършили УниБИТ) 466 лв. семестриална такса;
 • по професионално направление 3.5 Обществени комуникации и информационни науки (за завършили в друго професионално направление, в друго ВУ)541 лв. семестриална такса;
 • по професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки (за завършили в същото професионално направление или завършили УниБИТ)480 лв. семестриална такса;
 • по професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки (за завършили в друго професионално направление, в друго ВУ) 580 лв. семестриална такса;

 Държавна поръчка*:

 • по професионално направление 3.5 Обществени комуникации и информационни науки – 281 лв. семестриална такса;
 • по професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки – 404 лв. семестриална такса;

* За държавна поръчка могат да кандидатстват студенти, завършили УниБИТ в същото професионално направление и класирането е по успех.

 

СМЕТКА ЗА ВНАСЯНЕ НА СЕМЕСТРИАЛНИ ТАКСИ

Получател: УниБИТ
Банката на получателя: БНБ-ЦУ
IBAN: BG65 BNBG 9661 3100 1665 01
BIC: BNBGBGSD