Магистри – прием

* ново

ПРИЕМ на магистри – 2020/2021 уч. г. (тук)

Документи за кандидатстване се приемат лично или чрез упълномощено лице. В случаите, когато документите се подават от упълномощено лице, трябва да бъде представено нотариално заверено пълномощно, в което изрично е посочено, че упълномощителя се съгласява личните му данни да бъдат събирани, обработвани и съхранявани за нуждите на Кандидат-студентската кампания  и обучението в УниБИТ (Университета).

 • Студентите, които са приети в дистанционна форма на обучение, магистърска програма “Информационни системи и технологии“, ще получат студентските книжки и карти в УниБИТ 1, зала 305 от 13.30 часа на 3.10.2016 г. Там ще се проведе обучение за работа с платформата за дистанционно обучение ILIAS и студентите ще получат своите потребителски имена и пароли за достъп. Информация за графика на консултациите ще бъде качена на сайта на ЦДО http://e-learning.unibit.bg.
 • Студентите, които са приети в дистанционна форма на обучение, магистърски програми “Библиотечно-културен и информационен мениджмънт“ и „Медийна информация и реклама“, ще получат студентските книжки и карти в УниБИТ 1, зала 313 от 13.30 часа на 3.10.2016 г. Там ще се проведе обучение за работа с платформата за дистанционно обучение ILIAS и студентите ще получат своите потребителски имена и пароли за достъп. Информация за графика на консултациите ще бъде качена на сайта на ЦДО http://e-learning.unibit.bg

През учебната 2020/2021 г. прием на студенти ще се извършва в следните магистърски програми:

І. Магистърски програми към Факултета по библиотекознание и културно наследство (ФБКН):

 1. Библиотечно-информационен и културен мениджмънт;
 2. Медийна информация и реклама;

ІІ. Магистърски програми към Факултета по информационни науки (ФИН)

 1. Информационни системи и технологии;
 2. Софтуерно инженерство (Software Engineering) нова магистърска програма*

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИЕМА В МАГИСТЪРСКИТЕ ПРОГРАМИ

Приемът за ОКС „магистър“ е по документи. Изисква се общ успех от дипломата най-малко „Добър“  за завършилите ОКС „бакалавър“.

 • Обучението по магистърската програма „Библиотечно-информационен и културен мениджмънт” (БИКМ) в дистанционна форма е 3 семестриална. Магистърската програма е предназначена за студенти, завършили ОКС “бакалавър” в областта на библиотечно-информационните науки, компютърните науки и науките за културното наследство по професионално направление 3.5. “Обществени комуникации и информационни науки” в УниБИТ и други висши училища,  с хуманитарен профил. В тази магистърска програма по разширен учебен план се приемат и обучават бакалаври, завършили други професионални направления.

 

 • Магистърската програма „Медийна информация и реклама” (МИР) в дистанционна форма на обучение е 3-семестриална програма и се приемат завършили бакалаври по профила на професионално направление: 3.5 Обществени комуникации и информационни науки; Печатни комуникации, Книгоиздаване,  Масови комуникации, Журналистика, Библиотекознание и библиография, Културно-историческо наследство, Архивистика и документалистика, Информационни ресурси на туризма, Комуникации и информиране, PR (връзки с обществеността),  Реклама, Маркетинг, Мениджмънт. В тази магистърска програма по разширен учебен план се приемат и обучават  бакалаври, завършили  други професионални направления.

 

 • Магистърската програма „Информационни системи и технологии” (ИСТ) в дистанционна форма на обучение е 3 семестриална. В тази програма се приемат студенти, завършили ОКС „бакалавър“ или ОКС „магистър“ в същото професионално направление. В ИСТ се приемат и бакалаври, завършили в други професионални направления, които ще се обучават по разширени учебни планове.
 • Магистърската програма „Софтуерно инженерство” (СИ) в дистанционна форма на обучение е 3 семестриална. В тази програма се приемат студенти, завършили ОКС „бакалавър“ или ОКС „магистър“ в същото професионално направление. В СИ се приемат и бакалаври, завършили в други професионални направления, които ще се обучават по разширени учебни планове. нова магистърска програма*

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ
Срок за подаване на документи: от 13 юли до 04 септември 2020 г., всеки работен ден* от 10.00 до 12.30 часа и от 13.00 до 14.00 часа.

*с изключение на периода 21-24 юли 2020 г.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

Документи за кандидатстване се приемат лично или чрез упълномощено лице. В случаите, когато документите се подават от упълномощено лице, трябва да бъде представено нотариално заверено пълномощно, в което изрично е посочено, че упълномощителя се съгласява личните му данни да бъдат събирани, обработвани и съхранявани за нуждите на Кандидат-студентската кампания и обучението в  УниБИТ (Университета).

При кандидатстване в УниБИТ за легитимиране кандидат-студентът представя личната си карта.

Диплома за завършено образование – ОКС „бакалавър“ или  ОКС „магистър“ (оригинал и копие) / или при липса на диплома – Академична справка; (За завършилите УниБИТ през 2020 г. се извършва проверка по служебен път и не е необходим документ);
• Такса за кандидатстване, в размер на 38 лв. (таксата се внася в касата на УниБИТ – стая 103);
* За държавна поръчка могат да кандидатстват студенти, завършили УниБИТ в същото професионално направление и класирането е по успех.
Документите се подават в Центъра за дистанционно обучение
кабинет 100, 1 етаж
бул. “Цариградско шосе” № 119
гр. София, п.к. 1784

КЛАСИРАНЕ
Класирането се извършва само по документи.
Обявяване на класираните студенти е на 09.09.2020 г. на сайта на ЦДО https://e-learning.unibit.bg

ЗАПИСВАНЕ
Срок за записване: на 10.09.2020 г., 11.09.2020 г. и 14.09.2020 г., от 10.00 до 12.30 часа и от 13.00 до 16.00 часа в ЦДО (кабинет 100).

ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ:
• Диплома за ОКС „бакалавър“ или  ОКС „магистър“ (оригинал);
• Диплома за средно образование (оригинал и копие). Оригиналът след проверка се връща;
• Квитанция за платена семестриална такса (плаща се в банка);
• 5 снимки;
• Документ за самоличност (лична карта), който след проверка се връща;
• Формуляр за записване – по образец, предоставен от ЦДО.

**Допълнително кандидатстване и прием на студенти от УниБИТ, защитили през м. октомври 2020 г.

 • Подаване на документи: от 06.10.2020 г. до 12.10.2020 г.
 • Записване: от 14.10.2020 г. до 16.10.2020 г.

 

СЕМЕСТРИАЛНИ ТАКСИ

За ОКС „МАГИСТЪР”- I семестър през учебната 2020/2021 г. в дистанционна форма на обучение.

Платено обучение
• по професионално направление 3.5 Обществени комуникации и информационни науки (за завършили в същото професионално направление или завършили УниБИТ) – 489 лв. семестриална такса;
• по професионално направление 3.5 Обществени комуникации и информационни науки (за завършили в друго професионално направление, в друго ВУ) – 547 лв. семестриална такса;
• по професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки (за завършили в същото професионално направление или завършили УниБИТ) – 504 лв. семестриална такса;
• по професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки (за завършили в друго професионално направление, в друго ВУ) – 597 лв. семестриална такса;

Държавна поръчка*:
• по професионално направление 3.5 Обществени комуникации и информационни науки 296 лв. семестриална такса;
• по професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки444 лв. семестриална такса;

* За държавна поръчка могат да кандидатстват студенти, завършили УниБИТ в същото професионално направление и класирането е по успех.

 

За ОКС „МАГИСТЪР”- IІІ семестър през учебната 2020/2021 г. в дистанционна форма на обучение

Платено обучение
• по професионално направление 3.5 Обществени комуникации и информационни науки (за завършили в същото професионално направление или завършили УниБИТ) – 466 лв. семестриална такса;
• по професионално направление 3.5 Обществени комуникации и информационни науки (за завършили в друго професионално направление, в друго ВУ) – 541 лв. семестриална такса;
• по професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки (за завършили в същото професионално направление или завършили УниБИТ) – 480 лв. семестриална такса;
• по професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки (за завършили в друго професионално направление, в друго ВУ) – 580 лв. семестриална такса;

Държавна поръчка*:
• по професионално направление 3.5 Обществени комуникации и информационни науки – 296 лв. семестриална такса;
• по професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки – 444 лв. семестриална такса;

 

СМЕТКА ЗА ВНАСЯНЕ НА СЕМЕСТРИАЛНИ ТАКСИ
Получател: УниБИТ
Банката на получателя: БНБ-ЦУ
IBAN: BG65 BNBG 9661 3100 1665 01
BIC: BNBGBGSD
* В платежното нареждане трябва да фигурират ЕГН и трите имена на студента. Като основание да се впише, че това е семестриална такса за дистанционно обучение и името на маг. програма.


*Важна информация за подалите документи в тези магистърски програми:
По служебен път в задочна форма на обучение ще бъдат прехвърлени документите на всички кандидати, заявили това като свое желание. Класирането за задочна форма се обявява на сайта на УниБИТ.

Класирани студенти в магистърските програми

Списък на класираните студенти в магистърските програми на УниБИТ, дистанционна форма на обучение

2020/2021 учебна година

 

Магистърски програми към ФБКН

Професионално направление 3.5 Обществени комуникации и информационни науки

Медийна информация и реклама

Библиотечно-информационен и културен мениджмънт

 

Магистърски програми към ФИН

Професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки

Информационни системи и технологии

 

Медийна информация и реклама

 
Вх. № направление такса
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ЗАПИСВАНЕ
Срок за записване: на 10.09.2020 г., 11.09.2020 г. и 14.09.2020 г. включително, от 10.00 до 12.30 часа и от 13.00 до 16.00 часа в ЦДО (кабинет 100).

Библиотечно-информационен и културен мениджмънт

 
Вх. № направление такса
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.  
8.
9.  
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Информационни системи и технологии

  Вх. № Направление такса
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.  
13.
14.  
15.
16.  
17.
18.
19.
20.
21.  
22.
23.
24.  
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.