Магистри

* ново

ПРИЕМ 2017 

 

 • Студентите, които са приети в дистанционна форма на обучение, магистърска програма “Информационни системи и технологии“, ще получат студентските книжки и карти в УниБИТ 1, зала 305 от 13.30 часа на 3.10.2016 г. Там ще се проведе обучение за работа с платформата за дистанционно обучение ILIAS и студентите ще получат своите потребителски имена и пароли за достъп. Информация за графика на консултациите ще бъде качена на сайта на ЦДО http://e-learning.unibit.bg.
 • Студентите, които са приети в дистанционна форма на обучение, магистърски програми “Библиотечно-културен и информационен мениджмънт“ и „Медийна информация и реклама“, ще получат студентските книжки и карти в УниБИТ 1, зала 313 от 13.30 часа на 3.10.2016 г. Там ще се проведе обучение за работа с платформата за дистанционно обучение ILIAS и студентите ще получат своите потребителски имена и пароли за достъп. Информация за графика на консултациите ще бъде качена на сайта на ЦДО http://e-learning.unibit.bg

През учебната 2017/2018 г. прием на студенти ще се извършва в следните магистърски програми:

І. Магистърски програми към Факултета по библиотекознание и културно наследство (ФБКН):

 1. Библиотечно-информационен и културен мениджмънт;
 2. Медийна информация и реклама;

ІІ. Магистърски програми към Факултета по информационни науки (ФИН)

 1. Информационни системи и технологии;

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИЕМА В МАГИСТЪРСКИТЕ ПРОГРАМИ

Приемът за ОКС „магистър“ е по документи. Изисква се общ успех от дипломата най-малко Добър (3.50) за завършилите ОКС „бакалавър“.

 • Обучението по магистърската програма Библиотечно-информационен и културен мениджмънт” (БИКМ) в дистанционна форма е 3 семестриална. Магистърската програма е предназначена за студенти, завършили ОКС “бакалавър” в областта на библиотечно-информационните науки, компютърните науки и науките за културното наследство по професионално направление 3.5. “Обществени комуникации и информационни науки” в УниБИТ и други висши училища,  с хуманитарен профил. В тази магистърска програма по разширен учебен план се приемат, завършили  бакалаври от други професионални направления.

 

 • Магистърската програмаМедийна информация и реклама (МИР) в дистанционна форма на обучение е 3-семестриална програма и се приемат завършили бакалаври по профила на професионално направление: 3.5 Обществени комуникации и информационни науки; Печатни комуникации, Книгоиздаване,  Масови комуникации, Журналистика, Библиотекознание и библиография, Културно-историческо наследство, Архивистика и документалистика, Информационни ресурси на туризма, Комуникации и информиране, PR (връзки с обществеността),  Реклама, Маркетинг, Мениджмънт. В тази магистърска програма по разширен учебен план се приемат, завършили  бакалаври от други професионални направления.

 

 • Магистърската програма Информационни системи и технологии” (ИСТ) в дистанционна форма на обучение е 3 семестриална. В тази програма се приемат студенти, завършили ОКС „бакалавър“ или ОКС „магистър“ в същото професионално направление. В ИСТ се приемат и студенти, завършили в други професионални направления, които ще се обучават по разширени учебни планове.

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ
Срок за подаване на документи: от 17 юли до 05 септември 2017 г., всеки работен ден от 10.00 до 12.30 часа и от 13.00 до 14.00 часа.
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
Диплома за завършено образование – ОКС „бакалавър“ или  ОКС „магистър“ (оригинал и копие) / или при липса на диплома – Академична справка; (За завършилите УниБИТ през 2017 г. се извършва проверка по служебен път и не е необходим документ);
• Такса за кандидатстване, в размер на 38 лв. (таксата се внася в касата на УниБИТ – стая 103);
* За държавна поръчка могат да кандидатстват студенти, завършили УниБИТ в същото професионално направление и класирането е по успех.
Документите се подават в Центъра за дистанционно обучение
кабинет 100, 1 етаж
бул. “Цариградско шосе” № 119
гр. София, п.к. 1784

КЛАСИРАНЕ
Класирането се извършва само по документи.
Обявяване на класираните студенти е на 08.09.2017 г. на сайта на ЦДО https://e-learning.unibit.bg

ЗАПИСВАНЕ
Срок за записване: от 11.09.2017 г. до 13.09.2017 г. включително, от 10.00 до 12.30 часа и от 13.00 до 16.00 часа в ЦДО (кабинет 100).

ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ:
• Диплома за ОКС „бакалавър“ или  ОКС „магистър“ (оригинал);
• Диплома за средно образование (оригинал и копие). Оригиналът след проверка се връща;
• Квитанция за платена семестриална такса (плаща се в банка);
• 5 снимки;
• Документ за самоличност (лична карта), който след проверка се връща;
• Формуляр за записване – по образец, предоставен от ЦДО.

СЕМЕСТРИАЛНИ ТАКСИ
За ОКС „МАГИСТЪР”, дистанционна форма на обучение, учебна 2017/2018 г. – I семестър
Платено обучение
• по професионално направление 3.5 Обществени комуникации и информационни науки (за завършили в същото професионално направление или завършили УниБИТ) – 466 лв. семестриална такса;
• по професионално направление 3.5 Обществени комуникации и информационни науки (за завършили в друго професионално направление, в друго ВУ) – 541 лв. семестриална такса;
• по професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки (за завършили в същото професионално направление или завършили УниБИТ) – 480 лв. семестриална такса;
• по професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки (за завършили в друго професионално направление, в друго ВУ) – 580 лв. семестриална такса;

Държавна поръчка*:
• по професионално направление 3.5 Обществени комуникации и информационни науки – 281 лв. семестриална такса;
• по професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки – 404 лв. семестриална такса;

* За държавна поръчка могат да кандидатстват студенти, завършили УниБИТ в същото професионално направление и класирането е по успех.

СМЕТКА ЗА ВНАСЯНЕ НА СЕМЕСТРИАЛНИ ТАКСИ
Получател: УниБИТ
Банката на получателя: БНБ-ЦУ
IBAN: BG65 BNBG 9661 3100 1665 01
BIC: BNBGBGSD
* В платежното нареждане трябва да фигурират ЕГН и трите имена на студента. Като основание да се впише, че това е семестриална такса за дистанционно обучение и името на маг. програма.


*Важна информация за подалите документи в тези магистърски програми:
По служебен път в задочна форма на обучение ще бъдат прехвърлени документите на всички кандидати, заявили това като свое желание. Класирането за задочна форма се обявява на сайта на УниБИТ.

Класирани студенти в магистърските програми

Списък на класираните студенти в магистърските програми на УниБИТ, дистанционна форма на обучение

2017/2018 учебна година

 

Магистърски програми към ФБКН
Библиотечно-информационен и културен мениджмънт
МП „Библиотечно-информационен и културен мениджмънт
класирани студенти за 2017/2018 учебна година
име професионално
направление
такса
1 Кирилка Ивайлова Стефанова-ДП същото проф. направление 281
2 Мариета Николаева Найдова-ДП същото проф. направление 281
3 Микаела Валентинова Микова-Илиева друго проф. направление 541
4 Елена Бойкова Попова същото проф. направление 466
5 Ирена Димитрова Янакиева-ДП същото проф. направление 281
6 Ася Димитрова Йорданова същото проф. направление 466
7 Симона Иванова Велинова същото проф. направление 466
8 Магдалена Захариева Ананиева друго проф. направление 541
9 Таня Кирилова Стойнева-ДП същото проф. направление 281
10 Николета Йорданова Павлова същото проф. направление 466
11 Миглена Георгиева Василева друго проф. направление 541
12 Светлозара Любомирова Банкова друго проф. направление 541

професионално направление 3.5 Обществени комуникации и информационни науки

Държавна поръчка*:

 • 281 лв. семестриална такса

Платено обучение:

 • За студентите, завършили в същото професионално направление или завършили УниБИТ семестриалната такса е 466 лв.
 • За студентите, завършили в друго професионално направление, в друго ВУ семестриалната такса е 541 лв.

 

Магистърски програми към ФИН

Информационни системи и технологии

МП „Информационни системи и технологии
класирани студенти през 2017/2018 учебна година
име професионално
 направление
такса
1 Явор Любомиров Симеонов друго проф. направление 580
2 Цветомир Димитров Ценов друго проф. направление 580
3 Димитър Илиев Иванов друго проф. направление 580
4 Николай Руменов Акрабов-УниБИТ друго проф. направление 480
5 Нели  Ненкова  Маджова друго проф. направление 580
6 Милен Тодоров Чанов друго проф. направление 580
7 Илина Иванова Томова същото проф. направление 480
8 Маргарита Иванова Берова друго проф. направление 580
9 Димитър Георгиев Божинов друго проф. направление 580
10 Николай Роберт Любенов същото проф. направление 480
11 Светлозар Атанасов Давидов-УниБИТ друго проф. направление 480
12 Виолета Лъчезарова Стилиянова друго проф. направление 580
13 Пресианна Стойчева Иванова друго проф. направление 580
14 Стойко Венциславов Стойков друго проф. направление 580
15 Васил Венелинов Илиев същото проф. направление 480
16 Георги Христов Желязков друго проф. направление 580
17 Владимир петров Георгиев друго проф. направление 580
18 Веселин Борилов Паламарков друго проф. направление 580
19 Николай Георгиев Ангелов друго проф. направление 580
20 Симеон Димитров Симеонов друго проф. направление 580
21 Каролина Марио Йоткова друго проф. направление 580
22 Виолета Петрова Меродийска-УниБИТ друго проф. направление 480
23 Александър Любенов Лилин друго проф. направление 580
24 Габриела Цветанова Иванова друго проф. направление 580
25 София Райкова Иванова друго проф. направление 580
26 Слави Динев Иванов друго проф. направление 580
27 Христо Николаев Георгиев-УниБИТ друго проф. направление 480
28 Веселин Георгиев Луканов друго проф. направление 580
29 Милен Стелиянов Севастиянов друго проф. направление 580

по професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки

Държавна поръчка*:

 • 404 лв. семестриална такса.

Платено обучение

 • За студентите, завършили в същото професионално направление или завършили УниБИТ семестриалната такса е 480 лв.
 • За студентите, завършили в друго професионално направление, в друго ВУ семестриалната такса е 580 лв.