Магистри – прием

* ново

ПРИЕМ на магистри – 2019/2020 уч. г. (тук)

Документи за кандидатстване се приемат лично или чрез упълномощено лице. В случаите, когато документите се подават от упълномощено лице, трябва да бъде представено нотариално заверено пълномощно, в което изрично е посочено, че упълномощителя се съгласява личните му данни да бъдат събирани, обработвани и съхранявани за нуждите на Кандидат-студентската кампания на УниБИТ (Университета).

 • Студентите, които са приети в дистанционна форма на обучение, магистърска програма “Информационни системи и технологии“, ще получат студентските книжки и карти в УниБИТ 1, зала 305 от 13.30 часа на 3.10.2016 г. Там ще се проведе обучение за работа с платформата за дистанционно обучение ILIAS и студентите ще получат своите потребителски имена и пароли за достъп. Информация за графика на консултациите ще бъде качена на сайта на ЦДО http://e-learning.unibit.bg.
 • Студентите, които са приети в дистанционна форма на обучение, магистърски програми “Библиотечно-културен и информационен мениджмънт“ и „Медийна информация и реклама“, ще получат студентските книжки и карти в УниБИТ 1, зала 313 от 13.30 часа на 3.10.2016 г. Там ще се проведе обучение за работа с платформата за дистанционно обучение ILIAS и студентите ще получат своите потребителски имена и пароли за достъп. Информация за графика на консултациите ще бъде качена на сайта на ЦДО http://e-learning.unibit.bg

През учебната 2019/2020 г. прием на студенти ще се извършва в следните магистърски програми:

І. Магистърски програми към Факултета по библиотекознание и културно наследство (ФБКН):

 1. Библиотечно-информационен и културен мениджмънт;
 2. Медийна информация и реклама;

ІІ. Магистърски програми към Факултета по информационни науки (ФИН)

 1. Информационни системи и технологии;

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИЕМА В МАГИСТЪРСКИТЕ ПРОГРАМИ

Приемът за ОКС „магистър“ е по документи. Изисква се общ успех от дипломата най-малко „Добър“  за завършилите ОКС „бакалавър“.

 • Обучението по магистърската програма Библиотечно-информационен и културен мениджмънт” (БИКМ) в дистанционна форма е 3 семестриална. Магистърската програма е предназначена за студенти, завършили ОКС “бакалавър” в областта на библиотечно-информационните науки, компютърните науки и науките за културното наследство по професионално направление 3.5. “Обществени комуникации и информационни науки” в УниБИТ и други висши училища,  с хуманитарен профил. В тази магистърска програма по разширен учебен план се приемат, завършили  бакалаври от други професионални направления.

 

 • Магистърската програмаМедийна информация и реклама (МИР) в дистанционна форма на обучение е 3-семестриална програма и се приемат завършили бакалаври по профила на професионално направление: 3.5 Обществени комуникации и информационни науки; Печатни комуникации, Книгоиздаване,  Масови комуникации, Журналистика, Библиотекознание и библиография, Културно-историческо наследство, Архивистика и документалистика, Информационни ресурси на туризма, Комуникации и информиране, PR (връзки с обществеността),  Реклама, Маркетинг, Мениджмънт. В тази магистърска програма по разширен учебен план се приемат, завършили  бакалаври от други професионални направления.

 

 • Магистърската програма Информационни системи и технологии” (ИСТ) в дистанционна форма на обучение е 3 семестриална. В тази програма се приемат студенти, завършили ОКС „бакалавър“ или ОКС „магистър“ в същото професионално направление. В ИСТ се приемат и студенти, завършили в други професионални направления, които ще се обучават по разширени учебни планове.

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ
Срок за подаване на документи: от 15 юли до 04 септември 2019 г., всеки работен ден от 10.00 до 12.30 часа и от 13.00 до 14.00 часа.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

Документи за кандидатстване се приемат лично или чрез упълномощено лице. В случаите, когато документите се подават от упълномощено лице, трябва да бъде представено нотариално заверено пълномощно, в което изрично е посочено, че упълномощителя се съгласява личните му данни да бъдат събирани, обработвани и съхранявани за нуждите на Кандидат-студентската кампания на УниБИТ (Университета).

При кандидатстване в УниБИТ за легитимиране кандидат-студентът представя личната си карта.

Диплома за завършено образование – ОКС „бакалавър“ или  ОКС „магистър“ (оригинал и копие) / или при липса на диплома – Академична справка; (За завършилите УниБИТ през 2019 г. се извършва проверка по служебен път и не е необходим документ);
• Такса за кандидатстване, в размер на 38 лв. (таксата се внася в касата на УниБИТ – стая 103);
* За държавна поръчка могат да кандидатстват студенти, завършили УниБИТ в същото професионално направление и класирането е по успех.
Документите се подават в Центъра за дистанционно обучение
кабинет 100, 1 етаж
бул. “Цариградско шосе” № 119
гр. София, п.к. 1784

КЛАСИРАНЕ
Класирането се извършва само по документи.
Обявяване на класираните студенти е на 09.09.2019 г. на сайта на ЦДО https://e-learning.unibit.bg

ЗАПИСВАНЕ
Срок за записване: от 10.09.2019 г. до 12.09.2019 г. включително, от 10.00 до 12.30 часа и от 13.00 до 16.00 часа в ЦДО (кабинет 100).

ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ:
• Диплома за ОКС „бакалавър“ или  ОКС „магистър“ (оригинал);
• Диплома за средно образование (оригинал и копие). Оригиналът след проверка се връща;
• Квитанция за платена семестриална такса (плаща се в банка);
• 5 снимки;
• Документ за самоличност (лична карта), който след проверка се връща;
• Формуляр за записване – по образец, предоставен от ЦДО.

СЕМЕСТРИАЛНИ ТАКСИ
За ОКС „МАГИСТЪР”, дистанционна форма на обучение, учебна 2019/2020 г. – I семестър

Платено обучение
• по професионално направление 3.5 Обществени комуникации и информационни науки (за завършили в същото професионално направление или завършили УниБИТ) – 466 лв. семестриална такса;
• по професионално направление 3.5 Обществени комуникации и информационни науки (за завършили в друго професионално направление, в друго ВУ) – 541 лв. семестриална такса;
• по професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки (за завършили в същото професионално направление или завършили УниБИТ) – 480 лв. семестриална такса;
• по професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки (за завършили в друго професионално направление, в друго ВУ) – 580 лв. семестриална такса;

Държавна поръчка*:
• по професионално направление 3.5 Обществени комуникации и информационни науки 281 лв. семестриална такса;
• по професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки404 лв. семестриална такса;

* За държавна поръчка могат да кандидатстват студенти, завършили УниБИТ в същото професионално направление и класирането е по успех.

СМЕТКА ЗА ВНАСЯНЕ НА СЕМЕСТРИАЛНИ ТАКСИ
Получател: УниБИТ
Банката на получателя: БНБ-ЦУ
IBAN: BG65 BNBG 9661 3100 1665 01
BIC: BNBGBGSD
* В платежното нареждане трябва да фигурират ЕГН и трите имена на студента. Като основание да се впише, че това е семестриална такса за дистанционно обучение и името на маг. програма.


*Важна информация за подалите документи в тези магистърски програми:
По служебен път в задочна форма на обучение ще бъдат прехвърлени документите на всички кандидати, заявили това като свое желание. Класирането за задочна форма се обявява на сайта на УниБИТ.

Класирани студенти в магистърските програми

Списък на класираните студенти в магистърските програми на УниБИТ, дистанционна форма на обучение

2019/2020 учебна година

 

Магистърски програми към ФБКН

Професионално направление 3.5 Обществени комуникации и информационни науки

Медийна информация и реклама

Библиотечно-информационен и културен мениджмънт

Държавна поръчка*:

 • 281 лв. семестриална такса

Платено обучение:

 • За студентите, завършили в същото професионално направление или завършили УниБИТ семестриалната такса е 466 лв.
 • За студентите, завършили в друго професионално направление, в друго ВУ семестриалната такса е 541 лв.

Магистърски програми към ФИН

Професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки

Информационни системи и технологии

Държавна поръчка*:

 • 404 лв. семестриална такса.

Платено обучение

 • За студентите, завършили в същото професионално направление или завършили УниБИТ семестриалната такса е 480 лв.
 • За студентите, завършили в друго професионално направление, в друго ВУ семестриалната такса е 580 лв.

Медийна информация и реклама

 
Вх. № направление такса
1.  7-до  СПН 466 лв.
2.  21-до  ДПН 541 лв.
3.  4-до  СПН 466 лв.
4.  8-до  ДПН 541 лв.
5.  33-до  СПН 466 лв.
6. 60-до  СПН  466 лв.
7.  61-до  ДПН 541 лв.
8.  63-до  СПН 466 лв.
9.  191  ДПН 541 лв.
10.  192  ДПН 541 лв.

ЗАПИСВАНЕ
Срок за записване: от 24.09.2019 г. до 26.09.2019 г. включително, от 10.00 до 12.30 часа и от 13.00 до 16.00 часа в ЦДО (кабинет 100).

Библиотечно-информационен и културен мениджмънт

 
Вх. № направление такса
1.  1-до  ДПН 541 лв.
2.  5-до  ДПН 541 лв.
3.  10-до  ДПН 541 лв.
4.  11-до  СПН 466 лв.
5.  13-до  СПН 466 лв.
6.  15-до  ДПН 541 лв.
7.  18-до  СПН-ДП 281 лв.
8.  23-до  ДПН 541 лв.
9.  24-до  СПН-ДП 281 лв.
10.  38-до  СПН 466 лв.
11.  41-до  ДПН 541 лв.
12.  46-до  ДПН 541 лв.
13.  48-до  ДПН 541 лв.
14.  49-до  ДПН 541 лв.
15.  51-до  СПН 466 лв.
16. 58-до ДПН 541 лв.

Информационни системи и технологии

  Вх. № Направление такса
1.  2-до ДПН 580
2.  3-до ДПН 580
3.  6-до ДПН-УниБИТ 480
4.  9-до ДПН 580
5.  12-до ДПН 580
6.  14-до ДПН 580
7.  16-до ДПН 580
8.  17-до ДПН 580
9.  19-до ДПН 580
10.  20-до ДПН 580
11.  22-до ДПН 580
12.  25-до СПН 480
13.  26-до ДПН 580
14.  27-до СПН 480
15.  28-до СПН 480
16.  29-до СПН 480
17.  30-до ДПН 580
18.  31-до ДПН 580
19.  32-до ДПН 580
20.  34-до ДПН 580
21.  35-до СПН 480
22.  36-до ДПН 580
23.  37-до ДПН 580
24.  39-до СПН 480
25.  40-до ДПН 580
26.  42-до ДПН 580
27.  43-до ДПН 580
28.  44-до ДПН 580
29.  45-до ДПН 580
30.  47-до ДПН 580
31. 50-до ДПН 580
32. 52-до ДПН 580
33.  53-до ДПН 580
34.  54-до ДПН 580
35.  55-до ДПН-УниБИТ 480
36.  56-до ДПН 580
37.  57-до ДПН 580