Графици

Календарен график на учебния процес:
1.Бакалаври
2.Магистри
Разписание на провежданите консултации:
1.Бакалаври
2.Магистри
График на изпитната сесия:
1.Бакалаври
2.Магистри
Заповеди за защита на дипломни работи и магистърски тези
1.Бакалаври
2.Магистри