СМЕТКА НА УНИБИТ

Получател: УниБИТ
Банката на получателя: БНБ-ЦУ
IBAN: BG65 BNBG 9661 3100 1665 01
BIC: BNBGBGSD

* В платежното нареждане трябва да фигурират ЕГН и трите имена на студента.

Карта на сайта

Последни новини

ВАЖНО!!!

За всички студенти от 1-ви курс (бакалаври НС): изпратени са Ви писма, касаещи достъпа до системата за дистанционно обучение и активиране на студентските имейли Проверявайте и в СПАМ папката си.
02.08.2022 г.
--------------------------------------

Уважаеми студенти,

Обучението в дистанционна форма изисква от Вас активно участие в образователния процес и е насочено към хора, които имат:
1.компютърна грамотност;
2.умения за самостоятелно учене;
3. висока степен на лична отговорност към собственото обучение.

Очакваме от Вас през семестъра да влизате в платформата за дистанционно обучение ILIAS (както и в служебната си поща) поне един път дневно.

За информация, свързана с:
1.процеса на обучение, се обръщайте към ръководителя на програмата;
2.конкретна дисциплина, се обръщайте към съответния преподавател;
3.административни въпроси, се обръщайте към ЦДО.