Вход в ILIAS
Достъп до ILIAS имат само студентите в дистанционна форма на обучение!!!

УВЕРЕНИЕ
Достъпът до електронния формуляр се осъществява единствено чрез Вашият студентски профил - университетска електронна поща, която съдържа факултетният Ви номер!!!

СМЕТКА НА УНИБИТ

Получател: УниБИТ
Банката на получателя: БНБ-ЦУ
IBAN: BG65 BNBG 9661 3100 1665 01
BIC: BNBGBGSD

* В платежното нареждане трябва да фигурират ЕГН и трите имена на студента.

Карта на сайта

Последни новини

ВАЖНО!!!
На вниманието на преподавателите и студентите: Публикувани са графиците за редовната изпитна сесия на ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър.
-----------------------------
За всички студенти от 1-ви курс (бакалаври и магистри): изпратени са Ви писма, касаещи достъпа до системата за дистанционно обучение, активиране на студентски имейли и графиците на консултациите. Проверявайте и в СПАМ папката си.
--------------------
Уважаеми студенти,
Публикуван е графикът за ликвидационната сесия на студентите от ОКС "бакалавър", специалност "Национална сигурност".
------------------