Информация

Същност и специфика на дистанционното обучение в УниБИТ

Дистанционното обучение е едно от новите, със съществено значение, направления в развитието на днешните университети и съчетава в себе си добрите практики в обучението с възможностите на информационните технологии. Развитието на тази форма за обучение е част от образователната мисия на Университета по библиотекознание и информационни технологии да подготви висококвалифицирани специалисти, с необходимите знания и практически умения за работа в различни области  на обществено-икономическия живот.

Центърът за дистанционно обучение е с основна задача да оказва техническо и технологично съдействие на преподаватели и студенти в образователния процес с помощта на съвременни информационни и комуникационни технологии.

След завършване на обучението си в ОКС „магистър” студентите получават диплома съобразно Наредбата за държавните изисквания за организиране на дистанционна форма на обучение във висшите училища, утвърдена от МОН.

 Дистанционното обучение е форма на обучение, аналогична на редовната и задочната. Тя е равнопоставена на редовната форма на обучение по отношение на съдържанието на учебния план, изисквания брой кредити за съответната специалност, диплома за завършена образователно-квалификационна степен и професионална квалификация.

Специфичното тук е времето, което обучаваният ще отделя за контактите си с обучаващите. При редовната форма, обучаваният е задължен да присъства в продължение на 15 седмици всеки семестър на територията на обучаващото звено (ВУЗ, университет, институт и др.). При задочната форма обучаваният ще трябва да присъства на т.нар. „очни занятия” и да отделя време за полагане на изпитите си общо около един месец семестриално.

 Дистанционното обучение е удобно най-вече за тези, които работят и са ограничени във възможността за по-продължително отсъствие от работното си място, както и за лица със специални образователни потребности или в неравностойно положение. То предполага минимално време за контакти между обучавани и обучаващи. Присъствените консултации се провеждат само в събота и неделя, разпределени през седмиците от семестъра. Хорариумът на присъствените консултации е до 30% от съответния за редовната форма на обучение. На базата на предоставяните на обучавания учебни материали и активното ползване на комуникационни средства (интернет, скайп, електронна поща, мобилни телефони и др.) за връзка с обучаващите, обучаваният ще трябва да се подготвя самостоятелно. Ето защо е необходимо студентите да имат постоянен достъп до интернет чрез компютър (лаптоп или таблет), за да могат да участват активно в процеса на обучениe през платформата ILIAS. Достъпът се осъществява с потребителско име и парола, което се дава в деня на първата присъствена консултация. Може да се работи от вкъщи, от работното място и от всяка точка при наличие на интернет връзка. Изпитите се провеждат на територията на УниБИТ, по предварително изготвен график в рамките на изпитната сесия.

 Връзката между преподавателите и студентите се осъществява посредством уеб-базираната програма ILIAS. В България, почти всички висши учебни заведения, а и редица средни училища вече използват едни или други платформи за е-обучение. В УниБИТ е внедрена и се използва платформата, известна с наименованието ILIAS „Integrated Learning Information Arbeit System“. Тя е разработена в Кьолнския университет в Германия и е намерила активно приложение в университетите на Германия, Франция, Испания, САЩ, Унгария, Румъния, Украйна и др. Подробна информация за платформата може да се прочете на адрес: http://www.ilias.de/docu.

Обучението в дистанционна форма изисква студентите да имат компютърна грамотност и да могат да работят с:

  •  Операционната система Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8
  •  Основните продукти от пакета MS OFFICE – приложенията Word, Excel и PowerPoint (редактиране и форматиране на документ, използване на формули и функции, съставяне на диаграми, пренасяне на информация в слайдове)
  • Електронна поща – изпращане на писмо с прикачен файл
  • Internet Explorer / Mozilla Firefox / Opera / Safari / Google Chrome
  • Комуникационната програма Skype
  • Със софтуера Adobe Reader
Връзка с платформата за дистанционно обучение на УниБИТ е на адрес: http://elearn.unibit.bg. На нея се води обучението по магистърските програми на Факултета по библиотекознание и културно наследство (ФБКН), както и по  бакалавърската програма „Национална сигурност“ и магистърската програма „Информационни системи и технологии“ към Факултета по информационни науки (ФИН).