Магистри – прием

 

През учебната 2021/2022 г. прием на студенти ще се извършва в следните магистърски програми:

І. Магистърски програми към Факултета по библиотекознание и културно наследство (ФБКН):

 1. Библиотечно-информационен и културен мениджмънт
 2. Медийна информация и реклама

ІІ. Магистърски програми към Факултета по информационни науки (ФИН)

 1. Информационни системи и технологии
 2. Софтуерно инженерство (Software Engineering)
 • Обучението по магистърската програма „Библиотечно-информационен и културен мениджмънт” (БИКМ) в дистанционна форма е 3 семестриална. Магистърската програма е предназначена за студенти, завършили ОКС “бакалавър” в областта на библиотечно-информационните науки, компютърните науки и науките за културното наследство по професионално направление 3.5. “Обществени комуникации и информационни науки” в УниБИТ и други висши училища,  с хуманитарен профил. В тази магистърска програма по разширен учебен план се приемат и обучават бакалаври, завършили други професионални направления.
 • Магистърската програма „Медийна информация и реклама” (МИР) в дистанционна форма на обучение е 3-семестриална програма и се приемат завършили бакалаври по профила на професионално направление: 3.5 Обществени комуникации и информационни науки; Печатни комуникации, Книгоиздаване,  Масови комуникации, Журналистика, Библиотекознание и библиография, Културно-историческо наследство, Архивистика и документалистика, Информационни ресурси на туризма, Комуникации и информиране, PR (връзки с обществеността),  Реклама, Маркетинг, Мениджмънт. В тази магистърска програма по разширен учебен план се приемат и обучават  бакалаври, завършили  други професионални направления.
 • Магистърската програма „Информационни системи и технологии” (ИСТ) в дистанционна форма на обучение е 3 семестриална. В тази програма се приемат студенти, завършили ОКС „бакалавър“ или ОКС „магистър“ в същото професионално направление. В ИСТ се приемат и бакалаври, завършили в други професионални направления, които ще се обучават по разширени учебни планове.
 • Магистърската програма „Софтуерно инженерство” (СИ) в дистанционна форма на обучение е 3 семестриална. В тази програма се приемат студенти, завършили ОКС „бакалавър“ или ОКС „магистър“ в същото професионално направление. В СИ се приемат и бакалаври, завършили в други професионални направления, които ще се обучават по разширени учебни планове.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИЕМА В МАГИСТЪРСКИТЕ ПРОГРАМИ

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ

Приемът за ОКС „магистър“ е по документи. Изисква се общ успех от дипломата най-малко „Добър“  за завършилите ОКС „бакалавър“.

Срок за подаване на документи: от 12 юли до 03 септември 2021 г., всеки работен ден от 10.00 до 12.30 часа и от 13.00 до 14.00 часа.

* с изключение на 19.07.2021 г. (важи за присъственото подаване на документи в УниБИТ)

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ НА АДРЕС:

За подаване на електронно заявление трябва да имате/създадете електронна поща в Gmail.com.

При попълване на електронния формуляр е необходимо да си подготвите снимани или сканирани изискуемите по-долу документи. Задължително е и прилагане на копие на платежното нареждане за кандидатстудентска такса от 38 лв. с вписани три имена и ЕГН на кандидат-студента (таксата се внася по сметката на УниБИТ).

При присъствено подаване документите за кандидатстване се приемат лично или чрез упълномощено лице. В случаите, когато документите се подават от упълномощено лице, трябва да бъде представено нотариално заверено пълномощно, в което изрично е посочено, че упълномощителя се съгласява личните му данни да бъдат събирани, обработвани и съхранявани за нуждите на Кандидат-студентската кампания  и обучението в УниБИТ (Университета).

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

 • Лична карта, която след проверка се връща.
 • Диплома за завършено образование – ОКС „бакалавър“ или  ОКС „магистър“ (оригинал и копие) / или при липса на диплома – Академична справка; (За завършилите УниБИТ през 2021 г. се извършва проверка по служебен път и не е необходим документ);
 • Такса за кандидатстване в размер на 38 лв. (Таксата се внася в касата на УниБИТ – стая 103. При подаване на документи по електронен път таксата се превежда по сметката на УниБИТ като в основанието се изписва „ТАКСА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ – ОКС МАГИСТЪР);

* За държавна поръчка могат да кандидатстват студенти, завършили УниБИТ в  професионално направление 4.6 и класирането е по успех.

Документите се подават в Центъра за дистанционно обучение
кабинет 100, 1 етаж
бул. “Цариградско шосе” № 119
гр. София, п.к. 1784

КЛАСИРАНЕ
Класирането се извършва само по документи.
Обявяване на класираните студенти е на 08.09.2021 г. на сайта на ЦДО https://e-learning.unibit.bg/

ЗАПИСВАНЕ
Срок за записване: на 09.09.2021 г., 10.09.2021 г., 13.09.2021 г. и 14.09.2021 г. от 10.00 до 12.30 часа и от 13.00 до 16.00 часа в ЦДО (кабинет 100).

ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ:

 • Диплома за ОКС „бакалавър“ или  ОКС „магистър“ (Оригинал, който се съхранява в ЦДО. Нотариално заверено копие на дипломата се предоставя в случай, че не желаете да оставите оригинал на дипломата.). За тези, които нямат издадена диплома се предоставя академична справка!
 • Диплома за средно образование (оригинал и копие). Оригиналът след проверка се връща;
 • Документ за внесена семестриална такса по банков път;
 • 5 (пет) снимки формат 3,5/4,5;
 • Документ за самоличност (лична карта), който след проверка се връща;
 • Формуляр за записване – по образец, предоставен от ЦДО.

**Допълнително кандидатстване и прием на студенти от УниБИТ, защитили през м. октомври 2021 г.

 • Подаване на документи: от 06.10.2021 г. до 12.10.2021 г.
 • Записване: на 14.10.2021 г. и 15.10.2021 г.

СЕМЕСТРИАЛНИ ТАКСИ

СМЕТКА ЗА ВНАСЯНЕ НА СЕМЕСТРИАЛНИ ТАКСИ
Получател: УниБИТ
Банката на получателя: БНБ-ЦУ
IBAN: BG65 BNBG 9661 3100 1665 01
BIC: BNBGBGSD
* В платежното нареждане трябва да фигурират ЕГН и трите имена на студента. Като основание да се впише, че това е семестриална такса за дистанционно обучение и името на маг. програма.

СЕМЕСТРИАЛНИ ТАКСИ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 г.

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ
  СПН* ДПН* ДП*
Направление 3.5 Обществени комуникации и информационни науки 489 547 няма
Направление 4.6 Информатика и компютърни науки 504 597 444
*ДП - Държавна поръчка
*СПН - Същото професионално направление и завършили УниБИТ
*ДПН - Друго професионално направление, в друго ВУ