Магистри – прием

* Информация за предстоящия прием за учебната 2021/2022 г. ще бъде публикувана през месец юни 2021 г. 

Списък на класираните студенти в магистърските програми на УниБИТ, дистанционна форма на обучение – 2020/2021 учебна година

Магистърски програми към Факултета по информационни науки (ФИН)

 1. Информационни системи и технологии;
 2. Софтуерно инженерство (Software Engineering)

Магистърски програми към Факултета по библиотекознание и културно наследство (ФБКН):

 1. Библиотечно-информационен и културен мениджмънт

*Важна информация за подалите документи в магистърската програма МИР:
По служебен път в задочна форма на обучение ще бъдат прехвърлени документите на всички кандидати, заявили това като свое желание. Класирането за задочна форма се обявява на сайта на УниБИТ.

ПРИЕМ на магистри – 2020/2021 уч. г. (тук)

 1. Присъствено подаване на документи

Документи за кандидатстване се приемат лично или чрез упълномощено лице. В случаите, когато документите се подават от упълномощено лице, трябва да бъде представено нотариално заверено пълномощно, в което изрично е посочено, че упълномощителя се съгласява личните му данни да бъдат събирани, обработвани и съхранявани за нуждите на Кандидат-студентската кампания  и обучението в УниБИТ (Университета).

2. Подаване на документи по електронен път* Ново!

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ НА АДРЕС:

При попълване на електронния формуляр е необходимо да прикачите снимани или сканирани посочените  за кандидатстване документи. Задължително е и прилагането на копие от платежното нареждане за кандидатстудентска такса от 38 лв., с вписани три имена и ЕГН на кандидат-студента (таксата се внася по сметката на УниБИТ).

 • Студентите, които са приети в дистанционна форма на обучение, магистърска програма “Информационни системи и технологии“, ще получат студентските книжки и карти в УниБИТ 1, зала 305 от 13.30 часа на 3.10.2016 г. Там ще се проведе обучение за работа с платформата за дистанционно обучение ILIAS и студентите ще получат своите потребителски имена и пароли за достъп. Информация за графика на консултациите ще бъде качена на сайта на ЦДО http://e-learning.unibit.bg.
 • Студентите, които са приети в дистанционна форма на обучение, магистърски програми “Библиотечно-културен и информационен мениджмънт“ и „Медийна информация и реклама“, ще получат студентските книжки и карти в УниБИТ 1, зала 313 от 13.30 часа на 3.10.2016 г. Там ще се проведе обучение за работа с платформата за дистанционно обучение ILIAS и студентите ще получат своите потребителски имена и пароли за достъп. Информация за графика на консултациите ще бъде качена на сайта на ЦДО http://e-learning.unibit.bg

През учебната 2020/2021 г. прием на студенти ще се извършва в следните магистърски програми:

І. Магистърски програми към Факултета по библиотекознание и културно наследство (ФБКН):

 1. Библиотечно-информационен и културен мениджмънт;
 2. Медийна информация и реклама;

ІІ. Магистърски програми към Факултета по информационни науки (ФИН)

 1. Информационни системи и технологии;
 2. Софтуерно инженерство (Software Engineering) нова магистърска програма*

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИЕМА В МАГИСТЪРСКИТЕ ПРОГРАМИ

Приемът за ОКС „магистър“ е по документи. Изисква се общ успех от дипломата най-малко „Добър“  за завършилите ОКС „бакалавър“.

 • Обучението по магистърската програма „Библиотечно-информационен и културен мениджмънт” (БИКМ) в дистанционна форма е 3 семестриална. Магистърската програма е предназначена за студенти, завършили ОКС “бакалавър” в областта на библиотечно-информационните науки, компютърните науки и науките за културното наследство по професионално направление 3.5. “Обществени комуникации и информационни науки” в УниБИТ и други висши училища,  с хуманитарен профил. В тази магистърска програма по разширен учебен план се приемат и обучават бакалаври, завършили други професионални направления.
 • Магистърската програма „Медийна информация и реклама” (МИР) в дистанционна форма на обучение е 3-семестриална програма и се приемат завършили бакалаври по профила на професионално направление: 3.5 Обществени комуникации и информационни науки; Печатни комуникации, Книгоиздаване,  Масови комуникации, Журналистика, Библиотекознание и библиография, Културно-историческо наследство, Архивистика и документалистика, Информационни ресурси на туризма, Комуникации и информиране, PR (връзки с обществеността),  Реклама, Маркетинг, Мениджмънт. В тази магистърска програма по разширен учебен план се приемат и обучават  бакалаври, завършили  други професионални направления.
 • Магистърската програма „Информационни системи и технологии” (ИСТ) в дистанционна форма на обучение е 3 семестриална. В тази програма се приемат студенти, завършили ОКС „бакалавър“ или ОКС „магистър“ в същото професионално направление. В ИСТ се приемат и бакалаври, завършили в други професионални направления, които ще се обучават по разширени учебни планове.
 • Магистърската програма „Софтуерно инженерство” (СИ) в дистанционна форма на обучение е 3 семестриална. В тази програма се приемат студенти, завършили ОКС „бакалавър“ или ОКС „магистър“ в същото професионално направление. В СИ се приемат и бакалаври, завършили в други професионални направления, които ще се обучават по разширени учебни планове. нова магистърска програма*

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ
Срок за подаване на документи: от 13 юли до 04 септември 2020 г., всеки работен ден* от 10.00 до 12.30 часа и от 13.00 до 14.00 часа.

*с изключение на периода 21-24 юли 2020 г.

* НОВО

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ НА АДРЕС:

При попълване на електронния формуляр е необходимо да си подготвите снимани или сканирани изискуемите по-долу документи. Задължително е и прилагане на копие на платежното нареждане за кандидатстудентска такса от 38 лв. с вписани три имена и ЕГН на кандидат-студента (таксата се внася по сметката на УниБИТ).

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

Документи за кандидатстване се приемат лично или чрез упълномощено лице. В случаите, когато документите се подават от упълномощено лице, трябва да бъде представено нотариално заверено пълномощно, в което изрично е посочено, че упълномощителя се съгласява личните му данни да бъдат събирани, обработвани и съхранявани за нуждите на Кандидат-студентската кампания и обучението в  УниБИТ (Университета).

При кандидатстване в УниБИТ за легитимиране кандидат-студентът представя личната си карта.

Диплома за завършено образование – ОКС „бакалавър“ или  ОКС „магистър“ (оригинал и копие) / или при липса на диплома – Академична справка; (За завършилите УниБИТ през 2020 г. се извършва проверка по служебен път и не е необходим документ);
• Такса за кандидатстване, в размер на 38 лв. (таксата се внася в касата на УниБИТ – стая 103);
* За държавна поръчка могат да кандидатстват студенти, завършили УниБИТ в същото професионално направление и класирането е по успех.
Документите се подават в Центъра за дистанционно обучение
кабинет 100, 1 етаж
бул. “Цариградско шосе” № 119
гр. София, п.к. 1784

КЛАСИРАНЕ
Класирането се извършва само по документи.
Обявяване на класираните студенти е на 09.09.2020 г. на сайта на ЦДО https://e-learning.unibit.bg

ЗАПИСВАНЕ
Срок за записване: на 10.09.2020 г., 11.09.2020 г. и 14.09.2020 г., от 10.00 до 12.30 часа и от 13.00 до 16.00 часа в ЦДО (кабинет 100).

ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ:
• Диплома за ОКС „бакалавър“ или  ОКС „магистър“ (оригинал);
• Диплома за средно образование (оригинал и копие). Оригиналът след проверка се връща;
• Квитанция за платена семестриална такса (плаща се в банка);
• 5 снимки;
• Документ за самоличност (лична карта), който след проверка се връща;
• Формуляр за записване – по образец, предоставен от ЦДО.

**Допълнително кандидатстване и прием на студенти от УниБИТ, защитили през м. октомври 2020 г.

 • Подаване на документи: от 06.10.2020 г. до 12.10.2020 г.
 • Записване: от 14.10.2020 г. до 16.10.2020 г.

ЗАПИСВАНЕ
Срок за записване: на 10.09.2020 г., 11.09.2020 г. и 14.09.2020 г. включително, от 10.00 до 12.30 часа и от 13.00 до 16.00 часа в ЦДО (кабинет 100).

СЕМЕСТРИАЛНИ ТАКСИ

За ОКС „МАГИСТЪР”- I семестър през учебната 2020/2021 г. в дистанционна форма на обучение.

Платено обучение
• по професионално направление 3.5 Обществени комуникации и информационни науки (за завършили в същото професионално направление или завършили УниБИТ) – 489 лв. семестриална такса;
• по професионално направление 3.5 Обществени комуникации и информационни науки (за завършили в друго професионално направление, в друго ВУ) – 547 лв. семестриална такса;
• по професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки (за завършили в същото професионално направление или завършили УниБИТ) – 504 лв. семестриална такса;
• по професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки (за завършили в друго професионално направление, в друго ВУ) – 597 лв. семестриална такса;

Държавна поръчка*:
• по професионално направление 3.5 Обществени комуникации и информационни науки 296 лв. семестриална такса;
• по професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки444 лв. семестриална такса;

* За държавна поръчка могат да кандидатстват студенти, завършили УниБИТ в същото професионално направление и класирането е по успех.

За ОКС „МАГИСТЪР”- IІІ семестър през учебната 2020/2021 г. в дистанционна форма на обучение

Платено обучение
• по професионално направление 3.5 Обществени комуникации и информационни науки (за завършили в същото професионално направление или завършили УниБИТ) – 466 лв. семестриална такса;
• по професионално направление 3.5 Обществени комуникации и информационни науки (за завършили в друго професионално направление, в друго ВУ) – 541 лв. семестриална такса;
• по професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки (за завършили в същото професионално направление или завършили УниБИТ) – 480 лв. семестриална такса;
• по професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки (за завършили в друго професионално направление, в друго ВУ) – 580 лв. семестриална такса;

Държавна поръчка*:
• по професионално направление 3.5 Обществени комуникации и информационни науки – 296 лв. семестриална такса;
• по професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки – 444 лв. семестриална такса;

СМЕТКА ЗА ВНАСЯНЕ НА СЕМЕСТРИАЛНИ ТАКСИ
Получател: УниБИТ
Банката на получателя: БНБ-ЦУ
IBAN: BG65 BNBG 9661 3100 1665 01
BIC: BNBGBGSD
* В платежното нареждане трябва да фигурират ЕГН и трите имена на студента. Като основание да се впише, че това е семестриална такса за дистанционно обучение и името на маг. програма.