Магистри – прием

ИНФОРМАЦИЯТА ЗА ПРИЕМ ЗА ОКС МАГИСТЪР ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 ЩЕ БЪДЕ ПУБЛИКУВАНА В КРАЯ НА МЕСЕЦ ЮНИ 2024 Г.


КЛАСИРАНЕ ОКС „МАГИСТЪР“ в ДФО за учебната 2023/2024 (натиснете тук)

ОНЛАЙН КАНДИДАТСТВАНЕ чрез системата за  прием на документи за ОКС „магистър“ (линкът е активен отново)

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

За учебната 2023/2024 г. прием на студенти в дистанционна форма на обучение ще се извършва в следните магистърски програми:

І. Магистърски програми към Факултета по информационни науки (ФИН)

 1. Информационни системи и технологии
 2. Софтуерно инженерство (Software Engineering)

ІI. Магистърски програми към Факултета по библиотекознание и културно наследство (ФБКН):

 1. Библиотечно-информационен и културен мениджмънт

Приемът за ОКС „магистър“ е по документи. Изисква се общ успех от дипломата най-малко „Добър“ (3.50) за завършена степен на висшето образование.

*Общият успех от дипломата за завършена степен на висшето образование е успехът, който се формира като средноаритметична оценка от средния успех по предметите, включени в учебния план, и от средния успех от оценките от държавните изпити или от защитата на дипломната работа.

За държавна поръчка могат да кандидатстват студенти, завършили УниБИТ в професионалните направления 3.5 и 4.6 и подали документите си в периода 19.07.2023 г.- 08.09.2023 г. Класирането е въз основа на успеха им от дипломата за висше образование.

При кандидатстване по електронен път кандидатите прикачват електронни копия на необходимите документи.

ГРАФИК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ, КЛАСИРАНЕ И ЗАПИСВАНЕ НА СТУДЕНТИ В ОКС „МАГИСТЪР“

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ 19.07.2023 г.- 08.09.2023 г.
КЛАСИРАНЕ 12.09.2023 г.
СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ 13.09.2023 г. – 15.09.2023 г.
За студенти от УниБИТ, които ще се дипломират през м. октомври 2023 г.*
ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ 03.10.2023 г.- 10.10.2023 г.
СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ 12.10.2022 г.

Кандидатстването може да се извършва:

 • чрез попълване на електронен формуляр: https://apply.unibit.bg
 • на място в университета в ЦДО (кабинет 100) от 10 до 12:30 часа и от 13 до 14 часа (без събота и неделя и официалните празници)

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

 1. Документ за самоличност, който след проверка се връща.
 2. Диплома за завършено висше образование – ОКС „бакалавър“ (4 години) или ОКС „магистър“ (5 години), оригинал и копие. При липса на издадена диплома – академична справка оригинал за завършилите други висши училища с посочен среден успех от семестриалните и от държавните изпити. За завършилите УниБИТ през 2023 г. се извършва проверка по служебен път и не е необходим документ.
 3. Платежно нареждане / вносна бележка за платена такса за кандидатстване в размер на 45 лева.

Таксата може да бъде платена по един от следните начини:

 1. с банков превод във всяка търговска банка или EasyPay по сметката на УниБИТ

Получател: УниБИТ

Банката на получателя: БНБ-ЦУ

IBAN: BG65 BNBG 9661 3100 1665 01

BIC: BNBGBGSD

При плащане по банков път задължително се вписват:

 • Задължено лице: три имена на кандидат-студента
 • ЕГН
 • Основание за плащане: „ДО – магистър“
 1. В касата на УниБИТ (стая 103) от 10 до 12:30 часа и от 13 до 14 часа (без събота и неделя и официалните празници)

При присъствено подаване, документите за кандидатстване се приемат лично или чрез упълномощено лице. В случаите, когато документите се подават от упълномощено лице, трябва да бъде представено нотариално заверено пълномощно, в което изрично е посочено, че упълномощителя се съгласява личните му данни да бъдат събирани, обработвани и съхранявани за нуждите на Кандидат-студентската кампания  и обучението в УниБИТ (Университета).

Завършилите висшето си образование в чужбина кандидат-студенти трябва да дойдат на място в университета.

ЗАПИСВАНЕ

Срок за записване: от 13.09.2023 г. – 15.09.2023 г. вкл. от 10 до 12:30 часа и от 13 до 16 часа в ЦДО (кабинет 100).

ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ

 1. Диплома за завършено висше образование – ОКС „Бакалавър“ (4 години) или ОКС „Магистър (5 год.)“ – оригинал и копие или при липса на диплома – академична справка – оригинал. Не важи за студентите завършили в УниБИТ през 2023 г.;
 2. Диплома за средно образование оригинал и копие за попълване на данни;
 3. Пет (5) броя снимки – размер 3.5 на 4.5 (за документ);
 4. Платежно нареждане / вносна бележка за платена семестриална такса по банков път или EasyPay. В платежното нареждане трябва да фигурират ЕГН и трите имена на студента (задълженото лице). Като основание да се впише, че това е семестриална такса за дистанционно обучение и името на маг. програма
 5. Документ за самоличност (лична карта), който след проверка се връща;
 6. Формуляр за записване – по образец, закупува се на място от ЦДО – 10 лв.

СЕМЕСТРИАЛНИ ТАКСИ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 г.

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ
  СПН* ДПН* ДП*
Направление 3.5 Обществени комуникации и информационни науки 538 602 342
Направление 4.6 Информатика и компютърни науки 582 690 510
*ДП - Държавна поръчка
*СПН - Същото професионално направление и завършили УниБИТ
*ДПН - Друго професионално направление, в друго ВУ