Магистри – прием

Резултатите от класирането може да видите ТУК

През учебната 2022/2023 г. прием на студенти ще се извършва в следните магистърски програми:

І. Магистърски програми към Факултета по библиотекознание и културно наследство (ФБКН):

 1. Библиотечно-информационен и културен мениджмънт

ІІ. Магистърски програми към Факултета по информационни науки (ФИН)

 1. Информационни системи и технологии
 2. Софтуерно инженерство (Software Engineering)
 • Обучението по магистърската програма „Библиотечно-информационен и културен мениджмънт” (БИКМ) в дистанционна форма е 3 семестриална. Магистърската програма е предназначена за студенти, завършили ОКС “бакалавър” в областта на библиотечно-информационните науки, компютърните науки и науките за културното наследство по професионално направление 3.5. “Обществени комуникации и информационни науки” в УниБИТ и други висши училища,  с хуманитарен профил. В тази магистърска програма по разширен учебен план се приемат и обучават бакалаври, завършили други професионални направления.
 • Магистърската програма „Информационни системи и технологии” (ИСТ) в дистанционна форма на обучение е 3 семестриална. В тази програма се приемат студенти, завършили ОКС „бакалавър“ или ОКС „магистър“ в същото професионално направление. В ИСТ се приемат и бакалаври, завършили в други професионални направления, които ще се обучават по разширени учебни планове.
 • Магистърската програма „Софтуерно инженерство” (СИ) в дистанционна форма на обучение е 3 семестриална. В тази програма се приемат студенти, завършили ОКС „бакалавър“ или ОКС „магистър“ в същото професионално направление. В СИ се приемат и бакалаври, завършили в други професионални направления, които ще се обучават по разширени учебни планове.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИЕМА В МАГИСТЪРСКИТЕ ПРОГРАМИ

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ

Приемът за ОКС „магистър“ е по документи. Изисква се общ успех от дипломата най-малко Добър (3.50) за завършена степен на висшето образование.

Общият успех от дипломата за завършена степен на висшето образование“ е успехът, който се формира като средноаритметична оценка от средния успех по предметите, включени в учебния план, и от средния успех от оценките от държавните изпити или от защитата на дипломната работа.

Срок за подаване на документи:  от 19 юли 2022 г. до 02 септември 2022 г., всеки работен ден от 10 до 1230 часа и от 13 до 14 часа.

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ НА АДРЕС: https://forms.gle/P5MtQV7yXnTZyS648

За подаване на електронно заявление трябва да имате/създадете електронна поща в Gmail.com.

При попълване на електронния формуляр е необходимо да си подготвите снимани или сканирани изискуемите по-долу документи. Задължително е и да прикачите на копие на платежното нареждане за кандидатстудентска такса от 42 лв. с вписани три имена и ЕГН на кандидат-студента (таксата се внася по сметката на УниБИТ).

При присъствено подаване, документите за кандидатстване се приемат лично или чрез упълномощено лице. В случаите, когато документите се подават от упълномощено лице, трябва да бъде представено нотариално заверено пълномощно, в което изрично е посочено, че упълномощителя се съгласява личните му данни да бъдат събирани, обработвани и съхранявани за нуждите на Кандидат-студентската кампания  и обучението в УниБИТ (Университета).

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
 • Лична карта, която след проверка се връща.
 • Диплома за завършено висше образование – ОКС „бакалавър“ (4 години) или  ОКС „магистър“ (5 години), оригинал и копие или при липса на диплома – академична справка; (За завършилите УниБИТ през 2022 г. се извършва проверка по служебен път и не е необходим документ);
 • Такса за кандидатстване в размер на 42 лв. (таксата се внася в касата на УниБИТ 1 – стая 103). При подаване на документи по електронен път таксата се превежда по сметката на УниБИТ като в основанието се изписва „ТАКСА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ – ОКС МАГИСТЪР, ДО).

За държавна поръчка могат да кандидатстват студенти, завършили УниБИТ в  професионално направление 4.6 и класирането е по успех.

Документите се подават в Центъра за дистанционно обучение
кабинет 100, 1 етаж
бул. “Цариградско шосе” № 119
гр. София, п.к. 1784

КЛАСИРАНЕ

Класирането се извършва само по документи.
Обявяване на класираните студенти е на 08.09.2022 г. на сайта на ЦДО https://e-learning.unibit.bg/

ЗАПИСВАНЕ

Срок за записване: от 12.09.2022 г. до 15.09.2022 г. включително, от 10 до 1230 часа и от 13 до 16 часа в ЦДО (кабинет 100).

ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ:
 • Диплома за завършено висше образование – ОКС „Бакалавър“ (4 години) или ОКС „Магистър (5 год.)“ – оригинал и копие или при липса на диплома – академична справка – оригинал. Не важи за студентите завършили в УниБИТ през 2022 г.;
 • Диплома за средно образование (може и само копие) за попълване на данни;
 • 5 бр. снимки – размер 3.5 на 4.5 (за документ);
 • Разпечатана квитанция за платена семестриална такса по банков път или Изипей или електронно банкиране;
 • Документ за самоличност (лична карта), който след проверка се връща;
 • Формуляр за записване – по образец, закупува се на място от ЦДО – 10 лв.

**Допълнително кандидатстване за студенти на УниБИТ, защитили през м. октомври 2022 г.

Подаване на документи: от 04.10.2022 г. до 10.10.2022 г.

Записване: от 14.10.2022 г.

СЕМЕСТРИАЛНИ ТАКСИ

СМЕТКА ЗА ВНАСЯНЕ НА СЕМЕСТРИАЛНИ ТАКСИ
Получател: УниБИТ
Банката на получателя: БНБ-ЦУ
IBAN: BG65 BNBG 9661 3100 1665 01
BIC: BNBGBGSD
* В платежното нареждане трябва да фигурират ЕГН и трите имена на студента. Като основание да се впише, че това е семестриална такса за дистанционно обучение и името на маг. програма.

СЕМЕСТРИАЛНИ ТАКСИ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 г.

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ
  СПН* ДПН* ДП*
Направление 3.5 Обществени комуникации и информационни науки 489 547 няма
Направление 4.6 Информатика и компютърни науки 529 627 464
*ДП - Държавна поръчка
*СПН - Същото професионално направление и завършили УниБИТ
*ДПН - Друго професионално направление, в друго ВУ