Магистри – учебна дейност

При проблеми, свързани с организацията и провеждането на обучението, както и с достъпа до платформата се обръщайте към екипа на ЦДО:   cdo@unibit.bg;  +359 (0) 2 970 85 92; +359 882 807 242.

СПЕЦИАЛНОСТИ:
 • към Факултета по библиотекознание и културно наследство (ФБКН)
 1. Библиотечно-информационен и културен мениджмънт;
 2. Медийна информация и реклама.
 • към Факултета по информационни науки (ФИН)
 1. Информационни системи и технологии.
 2. Софтуерно инженерство (Software Engineering)
КВАЛИФИКАЦИОННИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
 • към Факултета по библиотекознание и културно наследство (ФБКН)
 1. МИР-ОКХ
 2. БИКМ-ОКХ
 • към Факултета по информационни науки (ФИН)
 1. ИСТ-ОКХ
 2. СИ-ОКХ
УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ: 
 •  към Факултета по библиотекознание и културно наследство (ФБКН)
  2020/2021 учебна година
 1. БИКМ_дпн_2020/21
 2. БИКМ_спн_2020/21
 3. МИР_спн_2020/21
 4. МИР_дпн_2020/21

2019/2020 учебна година

 1. БИКМ_дпн_2019/20
 2. БИКМ_спн_2019/20
 3. МИР_дпн_2019/20
 4. МИР_спн_2019/20
 • към Факултета по информационни науки (ФИН)
  2019/2020 учебна година
 1. Информационни системи и технологии_спн_2019/20
 2. Информационни системи и технологии_дпн_2019/20

2020/2021 учебна година

 1. Информационни системи и технологии_дпн_2020/21
 2. Информационни системи и технологии_спн_2020/21
 3. Софтуерно инженерство_дпн_2020/2021
 4. Софтуерно инженерство_спн_2020/2021
ТАКСИ:

2020/2021 учебна година

Семестриални такси за новопостъпилите студенти

Платено обучение

 • по професионално направление 3.5 Обществени комуникации и информационни науки (за завършили в същото професионално направление или завършили УниБИТ) 489 лв. семестриална такса;
 • по професионално направление 3.5 Обществени комуникации и информационни науки (за завършили в друго професионално направление, в друго ВУ)547 лв. семестриална такса;
 • по професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки (за завършили в същото професионално направление или завършили УниБИТ) – 504 лв. семестриална такса;
 • по професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки (за завършили в друго професионално направление, в друго ВУ) 597 лв. семестриална такса;

 Държавна поръчка*:

 • по професионално направление 3.5 Обществени комуникации и информационни науки296 лв. семестриална такса;
 • по професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки444 лв. семестриална такса;

* За държавна поръчка могат да кандидатстват студенти, завършили УниБИТ в същото професионално направление и класирането е по успех.

За ОКС „МАГИСТЪР”- IІІ семестър през учебната 2020/2021 г. в дистанционна форма на обучение (отнася се за студентите, които ще бъдат втори курс през 2020/2021 уч. година)

Платено обучение
• по професионално направление 3.5 Обществени комуникации и информационни науки (за завършили в същото професионално направление или завършили УниБИТ) – 466 лв. семестриална такса;
• по професионално направление 3.5 Обществени комуникации и информационни науки (за завършили в друго професионално направление, в друго ВУ) – 541 лв. семестриална такса;
• по професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки (за завършили в същото професионално направление или завършили УниБИТ) – 480 лв. семестриална такса;
• по професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки (за завършили в друго професионално направление, в друго ВУ) – 580 лв. семестриална такса;

Държавна поръчка*:
• по професионално направление 3.5 Обществени комуникации и информационни науки – 296 лв. семестриална такса;
• по професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки – 444 лв. семестриална такса;

СМЕТКА ЗА ВНАСЯНЕ НА СЕМЕСТРИАЛНИ ТАКСИ

Получател: УниБИТ
Банката на получателя: БНБ-ЦУ
IBAN: BG65 BNBG 9661 3100 1665 01
BIC: BNBGBGSD